Atbalsts

Technical support

L-ACOUSTICS® garantija

L-ACOUSTICS uznemuma aprikojuma garantija attiecas uz materialu defektiem un razosanas defektiem. Garantijas noteiktais termins ir pieci gadi (*) no iekartas iegades datuma. Garantija var tikt nodota nakamajam ipasniekam tas deriguma perioda, tacu nodosana citam ipasniekam nav uzskatams par ieprieks noteikta piecu gadu garantijas perioda no produkcijas iegades datuma, kas noradits L-ACOUSTICS produktu dokumentacija, pagarinasanas pamatojumu.

Garantija

L-ACOUSTICS garantija attiecas tikai uz sastavdalu nomainu, kuras atklati defekti, vai uz to remontu atkariba no uznemuma L-ACOUSTICS specialistu lemuma. Uznemums L-ACOUSTICS nenes atbildibu par ekspluatacijas ipasibu zaudejumu remonta darbu veiksanas perioda, ka ari nepienem pretenzijas attieciba uz remonta izmaksam. Aprikojuma, uz kuru attiecas garantija, atgriesana tiek istenota pec uznemuma L-ACOUSTICS piekrisanas, visas transporta izmaksas sedz nosutitajs.

Garantijas iznemumi

L-ACOUSTICS aprikojuma pircejiem un ipasniekiem jaatceras, ka garantijas nosacijumi ir speka tikai atbilstosas L-ACOUSTICS aprikojuma uzturesanas gadijuma saskana ar razotaja prasibam.
Garantija neattiecas uz:
  • Bojajumiem, kas radusies nepareizas aprikojuma ekspluatacijas vai uzstadisanas rezultata, tostarp uz atseviskiem aprikojuma elementu bojajumiem, kas radusies parslodzes gadijuma vai piesledzoties barosanas avotam ar nepareizu spriegumu.
  • Bojajumiem, kas radusies pieslegsanas vai lietosanas rezultata, piesledzot skanas apstrades vai pastiprinasanas aprikojumu, kas neatbilst razotaja noteiktajam tehniskajam prasibam, vai piesledzot jebkada veida ierices bez rakstiskas L-ACOUSTICS uznemuma piekrisanas.
  • Bojajumiem, kas radusies neuzmanigas apiesanas vai neatbilstosas ekspluatacijas rezultata: tostarp krisanas, saslapinasanas, nepareizas uzstadisanas, agresivu temperaturu un mitruma ietekmes rezultata.
  • Skrituliem un ritentiniem, kas nostiprinati uz korpusa.
  • Arejiem bojajumiem un defektiem, kas radusies normalas ekspluatacijas laika.
Garantijas anulesana
  • Garantija tiks anuleta, ja noticis apkalposanas istenosanas meginajums vai fakts, kas ietver konstruktivo izmainu veiksanu vai konstruktivo elementu nonemsanu, ko istenojusi jebkura tresa persona, kas nav autorizets L-ACOUSTICS parstavis.
  • Garantija tiks anuleta, ja noskaidrosies, ka pirmas aprikojuma palaisanas laika vai talakaja ekspluatacija precizi netika ieverota ekspluatacijas instrukcija vai ari pilniba netika ieverota drosibas tehnika.
  • Garantija tiks anuleta, ja aprikojumam ir pieslegtas vai ir bijusas pieslegtas vai aprikojuma konstrukcija ir ietvertas/bijusas ietvertas jebkada veida sastavdalas vai aksesuari, ar kuriem nav nodrosinajis, kurus nav razojis vai rakstiska forma apstiprinajis aprikojuma uznemums-razotajs.
  • Garantija tiks anuleta, ja aprikojuma servisa apkalposanas rekomendacijas nav pilniba ieverotas.
Sikaku informaciju var iegut pie L-ACOUSTICS parstavja.
(*) Piecu gadu garantija attiecas uz L-ACOUSTICS aprikojumu, kas iegadats no oficiala dilera pec 2013. gada 1. janvara.

© 2013-2016 VGD PROJECT SIA